[Java] Viết chương trình theo hướng đối tượng để quản lý Sinh Viên!

1-Xây dung Class DiemSV gồm : Maso,Hoten,DiemTB,Xloai
( Mã số có dạng PD510xxx,DiemTB phải là kiểu số,Hoten khác rỗng )
2-Yêu cầu :
-Nhập dữ lieu
-Hiển thị DSSV
-Đưa ra DSSV tăng dần theo Maso
-Đếm số Sinh Viên xếp loại Khá
-In ra thong tin sinh viên có DiemTB cao nhất


Code:  //
package de1;
//Code Design By Tạ Văn Anh
import java.io.IOException;
import java.util.*;
public class DiemSV {
    String Maso;
    String Hoten;
    float DiemTB;
    String Xeploai;
    int n;
    DiemSV()
            {  
                 Maso="PD510";
                 Hoten="";
            }
  
    public DiemSV[] k=new DiemSV[100];
       
   public String Nhapxau() throws IOException
   {  String xau="";
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
     try
     {
      xau=sc.nextLine();
                 }catch(Exception e)
     {
      System.out.println("Error!"+e.getMessage());
     }
     return xau;
   }
   public void NhapDS()
   {  
            try{
    System.out.print(" Ma so:=");
    Maso+=Nhapxau();     
                do
                {
                    System.out.print("Ho ten sinh vien:=");
                    Hoten=Nhapxau();
                    if (Hoten.equals("")) System.out.print("Khong the de trong Ho Ten!\n");
                }
                while(Hoten.equals(""));
    System.out.print("Diem TB:=");
    DiemTB=Float.parseFloat(Nhapxau());
    System.out.print("Xep loai:=");
    Xeploai=Nhapxau();
             }catch(IOException e){System.out.println("Lỗi do: \n"+e.getMessage());}
   }
   public void  NhapN()
   {   try{
   System.out.print(" Nhap vao so luong sinh vien:");
    n=Integer.parseInt(Nhapxau());
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
    k[i]= new DiemSV();
    System.out.println("Nhap vao thong tin cua sinh vien thu:"+(i+1)+" ");
       k[i].NhapDS();
   }
               }catch(Exception e){System.out.println("Lỗi do: \n"+e.getMessage());}

   }
   public void HienThi()
   {   try{
                  System.out.print("\nDanh sach Sinh vien:\n");   
                  for( int i=0;i<n;i++)
     k[i].hienthi();
               }catch(Exception e){System.out.println("Lỗi do: \n"+e.getMessage());}
         }
        public void hienthi()
   {      
    System.out.println("+  "+Maso+"  |  "+Hoten+"  |  "+DiemTB+"  |  "+Xeploai);
    System.out.println("+--------------------------------------------+\n");             
         }
 public void sapxep()
 {      try{
                DiemSV tg=new DiemSV();

   for(int i=0;i<n-1;i++)
    for(int j=i+1;j<n;j++)                    
   {        
    if (Integer.parseInt(k[i].Maso.trim().substring(5))>=Integer.parseInt(k[j].Maso.trim().substring(5)))
    {
     tg=k[i];
     k[i]=k[j];
     k[j]=tg;
    }
                      
   }
   System.out.println("\n+--------------------------------------------+");
   System.out.println("+------THONG TIN SINH VIEN DA SAP XEP--------+");
                System.out.println("+--------------------------------------------+");
   HienThi();
           }catch(Exception e){System.out.println("Lỗi do: \n"+e.getMessage());}
    
 }
        public void kha()
        {   try{
                int dem=0;
                for(int i=0;i<n;i++)
                 if (k[i].Xeploai.trim().equalsIgnoreCase("k")|k[i].Xeploai.trim().equalsIgnoreCase("kha")) dem++;
                System.out.println("So sinh vien xep loai kha: "+dem);
               }catch(Exception e){System.out.println("Lỗi do: \n"+e.getMessage());}
        }

        public void tb()
        {   try{
                    int max=0;
                    for(int i=0;i<n;i++)
                    if (k[max].DiemTB<k[i].DiemTB) max=i;
                    System.out.print("Sinh vien co diem TB lon nhat la: \n");k[max].hienthi();
               }catch(Exception e){System.out.println("Lỗi do: "+e.getMessage());}
        }
    public static void main(String[] args) {
      
       int choice;
    try{
       DiemSV k=new DiemSV();
        while(true)
        {
              
                Scanner sc =new Scanner(System.in);
               System.out.println("\n\t+-------------- Code Design by Tạ Văn Anh--------------- ");

                System.out.println("\n\t+-------------- QUAN LY SINH VIEN ");
                System.out.print("\t+------------ 1. Nhap Sinh Vien tu dau   ");
                System.out.println("\t+------------ 4. Dem so SV xep loai kha      ");
                System.out.print("\t+------------ 2. Hien thi DSSV                 ");
                System.out.println("\t+------------ 5. In SV co DiemTB cao nhat    ");
                System.out.print("\t+------------ 3. Sap xep theo Masv tang dan");
                System.out.println("\t+------------ 0. Thoat        ");
                System.out.print("\t#Chon:1,2,3,4,5 or 0 :");
               
                choice=sc.nextInt();
                System.out.println("");
                switch(choice)
                {case 1:
                        k.NhapN();
                        break;
                    case 2:
                        k.HienThi();
                        break;
                    case 3:
                        k.sapxep();
                            
                        break;
                    case 4:
                        k.kha();
                        break;
                    case 5:
                        k.tb();
                        break;                       
                     case 0:
                         
                         System.exit(0);
                        break;
                }   
        }
      }catch(Exception e){System.out.println("Lỗi do: \n"+e.getMessage());}
    }
 }


Dạy nấu ăn ,Cách nấu ăn ngon,công thức chế biến món ăn,món ngon,Hướng dẫn nấu ăn,mẹo nấu ăn,công thức nấu ăn,bí quyết nấu ăn ngon,món ngon cho trẻ,ăn gì ngonNhãn bài viết: | |
Blog, Updated at: 23:15